Rehabilitacja dla osób z orzeczeniem

Rehabilitacje dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności maja prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń rehabilitacji leczniczej.

WAŻNE: niezbędne jest okazanie dokumentu. Za równorzędne z ww. rzeczeniem uznaje się :

  • Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r.
  • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez orzecznika ZUS
  • Orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.
  • Orzeczenie o zaliczaniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA przed 1 stycznia 1998 r. na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby