Pedagog-logopeda

Pedagog

Personel udzielający świadczeń:
mgr Kamila Radka

Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pile. Prowadzi tam konsultacje, diagnozę i terapię pedagogiczną.
Prowadzi zajęcia terapeutyczne, diagnozę i konsultację (logopedyczne i pedagogiczne) w Przychodni SALVE – MED w Kaczorach.

Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Oferuję zakres terapii:

Pedagogicznej:
– nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg prof. Jagody Cieszyńskiej,
– zajęcia wspomagające dla dzieci zagrożonych dysleksją, dysgrafią i dysortografią (ćwiczenia percepcji
wzrokowej, słuchowej, motoryki małej),
– terapia ręki.
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające takie obszary jak:
– percepcje wzrokową,
– percepcję słuchową
– koordynację wzrokowo-ruchową,
– motorykę małą i sprawność grafomotoryczną,
– terapia trudności w pisaniu i czytaniu,
– zajęcia wspierające dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią,
– ćwiczenia usprawniające rozumienie słyszanego tekstu (kształtujące słuch fonemowy – nauka
pisania ze słuchu oraz analizę i syntezę sylabową i głoskową),
– zajęcia rozwijające sprawność i biegłość czytania oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem,
– zajęcia rozwijające myślenie matematyczne i biegłość liczenia.
– diagnoza pedagogiczna (trudności szkolne, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, gotowość
szkolna),

Logopedycznej:
– wspieranie opóźnionego rozwoju mowy,
– wywoływanie, korygowanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek,
– masaże logopedyczne,
– terapia prawidłowego oddychania.

 

Kamila Radka

Pedagog

Pedagog w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Pile. Prowadzi tam diagnozę i terapię pedagogiczną.