Pedagog

Pedagog

Personel udzielający świadczeń:
mgr Kamila Radke

Pedagog w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Pile. Prowadzi tam diagnozę i terapię pedagogiczną.
Prowadzi zajęcia terapeutyczne w Przychodni SALVE – MED w Kaczorach

Pedagog

Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka:

 1. Zajęcia indywidualne:
 • diagnoza pedagogiczna (trudności szkolne, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, gotowość szkolna),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające takie obszary jak:
  • Percepcje wzrokową,
  • Percepcję słuchową
  • Koordynację wzrokowo-ruchową,
  • motorykę małą i sprawność grafomotoryczną,
   • terapia trudności w pisaniu i czytaniu,
   • zajęcia wspierające dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią,
   • ćwiczenia usprawniające rozumienie słyszanego tekstu (kształtujące słuch fonemowy – nauka pisania ze słuchu oraz analizę i syntezę sylabową i głoskową),
   • zajęcia usprawniające rozwój mowy,
   • zajęcia rozwijające sprawność i biegłość czytania oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem,
   • zajęcia rozwijające myślenie matematyczne i biegłość liczenia.
 1.  
 2. Zajęcia grupowe:
 • „Warsztaty plastyczno – sensoryczne”,
 • „Kolorowa ortografia”, zajęcia przeznaczone są dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej.
 • Zajęcia przygotowujące do nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym.